Športový klub polície Vysoké Tatry pre zvýšenie záujmu mládeže a verejnosti o bežecké lyžovanie vo  Vysokých Tatrách uskutočnil rokovania s vlastníkom územia – Urbár Gerlachov, správcom – Štátnymi lesmi Tanapu, mestom Vysoké Tatry, obcou Gerlachov a pre zabezpečenie ochrany prírody a krajiny so Správou Tanapu,  pre vytýčenie lyžiarskych bežeckých tratí v lokalite medzi Tatranskou Poliankou a obcou Gerlachov  po jestvujúcich lesných cestách. Trate sa nachádzajú v nadmorskej výške 950 – 970m n. m., čo je predpoklad dostatočnej snehovej prikrývky.

Po odborných stanoviskách bolo vydané súhlasné rozhodnutie Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti  o životné prostredie na vyznačenie bežeckých a krosových tratí so stanoveným konkrétnych podmienok na ochranu prírody a krajiny, ktoré budú rešpektované v prevádzkovom poriadku.

Po dohode s vlastníkom – Urbár Gerlachov a správcom  – ŠL Tanapu, za finančnej podpory programu spoločnosti Tatry mountain resorts, a. s. pre rozvoj a podporu skvalitňovania prostredia športových aktivít na území mesta Vysoké Tatry sme pristúpili k terénnym úpravám bežeckých lyžiarskych tratí.

Prevádzkovaním lyžiarskych bežeckých a krosových tratí v zimnom a letnom období  štvorkolkou  Can – am , model  OUTLANDER MAX PRO+ 650 zabezpečenou  cez projekt  MŠVVaŠ  SR  na modernizáciu športovej infraštruktúry  vytvoríme záujemcom o šport primerané podmienky pre športové vyžitie a mládeži pre ich športový rast.

Bližšie podmienky k prevádzke budú zverejnené na stránke  Športového klubu polície Vysoké Tatry , v Tatranskom dvojtýždenníku a na  informačnej tabuli.